Agentura práce

Společnost EDUCO CENTRUM s.r.o. je držitelem platného povolení ke zprostředkování zaměstnání vydaného MPSV, na základě něhož vykonává činnost agentury práce, a to prostřednictvím následujících forem zprostředkování zaměstnání:

1) vyhledávání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází a vyhledávání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly v souladu s § 14 odst. 1 písm. a) zákona o zaměstnanosti

EDUCO CENTRUM s.r.o. disponuje kvalifikovanými pracovníky s bohatými zkušenostmi v oblasti pracovního trhu - tzv. garanty pro praxi. Prostřednictvím těchto pracovníků průběžně monitorujeme a analyzujeme situaci na trhu práce a kontaktujeme vhodné zaměstnavatele k zajišťování pracovních praxí v rámci rekvalifikačních kurzů či obsazení volných pracovních míst a vedeme jejich databázi. Na základě výstupů z těchto aktivit jsme schopni zájemcům o zaměstnání vyhledat vhodná pracovní místa, která budou odpovídat jejich představám, vzdělání a zdravotnímu stavu.
 

Díky komplexní práci s klienty v rámci pracovní diagnostiky, poradenských a motivačních programů, profesních rekvalifikací a individuálního poradenství můžeme zaměstnavatelům nabídnout kvalifikovanou a motivovanou pracovní sílu odpovídající jejich konkrétním potřebám. Zaměstnavatelé si mohou navíc potenciální zaměstnance odzkoušet prostřednictvím odborné pracovní praxe, která je součástí profesních rekvalifikací a slouží k osvojení si nezbytných praktických dovedností a pracovních návyků potřebných pro výkon konkrétní pracovní pozice.

 

2) zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, které práci přiděluje a dohlíží na její provedení v souladu s § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti
 
3) poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí dle ust. § 15 a v souladu s § 14 odst. 1 písm. c) zákona o zaměstnanosti


Naše společnost má vybudovaný efektivní systém poradenských programů, které mají za cíl motivovat a aktivizovat uchazeče o zaměstnání tak, aby získali potřebnou sumu znalostí a dovedností potřebných pro orientaci na současném trhu práce a zároveň se naučili vyhledávat vhodná pracovní místa odpovídající jejich schopnostem, kvalifikačním a osobnostním předpokladům. Programy jsou tvořeny modulově, čímž je zajištěna jejich vysoká variabilita s ohledem na různé cílové skupiny.

Součástí poradenské činnosti jsou rovněž aktivity jako bilanční či pracovní diagnostika, jež slouží k zjištění osobnostních dispozic klientů pro praktický výkon vybraných oborů a profesní zaměření v současných podmínkách trhu práce.


Zaměstnavatelům nabízíme informační servis týkající se aktuální situace na regionálním trhu práce, skladby uchazečů o zaměstnání dle různých struktur (vzdělanostních, věkových, apod.) či možností využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.